Oferta

Obsługa finansowa

Drugim elementem składowym świadczonej przez K. O. N. PROFES S.C. obsługi nieruchomości jest obsługa w zakresie prowadzenia spraw finansowo-księgowych. Dlatego też dużą wagę przywiązujemy w naszej pracy do sumiennego i przejrzystego prowadzenia wszelkich rozliczeń finansowych i ewidencji kosztów. Staramy się przedstawiać je właścicielom w sposób przystępny i zrozumiały. Usługi finansowo księgowe prowadzimy w licencjonowanym programie, stworzonym dla potrzeb obsługi wspólnot mieszkaniowych, który między innymi pozwala na sprawdzenia stanu swoich płatności i rozliczeń przez każdego z właścicieli lokali w dowolnym momencie za pośrednictwem internetu.

Poniżej przedstawiamy Państwu typowy pakiet usług z obszaru obsługi finansowe-księgowej:

 1. Dokonywanie bieżących rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty.
 2. Wydzielenie dla funduszu remontowego, na życzenie wspólnoty mieszkaniowej oddzielnego subkonta (jeśli do tej pory nie zostało wydzielone).
 3. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej – w zakresie i w sposób określony w odrębnej uchwale Wspólnoty.
 4. Rozliczanie oraz windykacja poniższych płatności właścicieli lokali wnoszonych z góry do dnia 10-go każdego miesiąca (za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Wspólnoty):
  • zaliczek w poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
  • zaliczek za świadczenia dostarczane do lokali poszczególnych właścicieli,
  • zaliczek na fundusz remontowy oraz innych ewentualnych funduszy.
 5. Prowadzenie rozliczeń, włączając w szczególności sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur (polecenia przelewu są przekazywane Zarządowi Wspólnotydo podpisu) oraz dokonywanie płatności na rzecz dostawców:
  • usług w zakresie eksploatacji,
  • usług technicznych,
  • innych usług świadczonych na rzecz Wspólnoty.
 6. Zapewnienie terminowego opłacania podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych przypadających na nieruchomość wspólną, chyba że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
 7. Prowadzenie sprawozdawczości finansowej.
 8. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty mieszkaniowej.
 9. Comiesięczne przekazywanie Zarządowi wydruków dot. płatności i poniesionych kosztów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: