Aktualności
2022.04.10 08:05

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Podatki są nieodłączną częścią naszego życia i spotykamy je na każdym kroku. Bardzo ważną opłatą jest na przykład podatek od nieruchomości.

Z lektury tego wpisu dowiesz się, co dokładnie objęte jest tym podatkiem. Dowiesz się również ile na ten moment on wynosi i kto płaci podatek od nieruchomości. Wreszcie poznasz,  pod jakimi warunkami możesz być zwolniony z odprowadzania podatku od nieruchomości.

Czytaj dalej.

Co jest objęte podatkiem od nieruchomości?

Zacznijmy od tego, kogo dotyczy obowiązek podatkowy, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości.

Najprościej mówiąc: podatek od nieruchomości to opłata za posiadaną nieruchomość lub grunty.

Podatek ten jest obowiązkową opłatą, która pobierana jest przez samorządy jednostki administracyjnej. Są to gminy bądź miasta na prawach powiatu. Z punktu widzenia samorządów jest to bardzo ważny podatek. Stanowi on bowiem znaczną część ich budżetu.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy dla podatku od nieruchomości dotyczy:

 • wszelkich gruntów, które nie są terenem rolnym bądź nie znajduje się na nich las;
 • wszelkich budynków mieszkalnych, gospodarczych i zdrowotnych;
 • mieszkań i lokali z założoną księgą wieczystą u notariusza.

Kto jest zwolniony od podatku od nieruchomości?

Ogółem rzecz biorąc, obowiązek podatkowy nie dotyczy osób, które są właścicielami gruntów i budynków przeznaczonych na cele rolnicze, rybackie bądź leśne. Jest to jednak wyłącznie ustawowe minimum – niektóre samorządy mogą bowiem ustalać większe ulgi. W niektórych miastach podatku za nieruchomości nie muszą opłacać obiekty sportowe oraz lokale użytkowe znajdujące się w obrębie specjalnie wydzielonych parków technologicznych.

Kto nie podlega podatkowi od nieruchomości

Warto również pamiętać, iż specjalne zwolnienia od tego podatku przysługują:

 • budynkom samorządowym, np. z gminy, starostwa powiatowego czy urzędom marszałkowskim i urzędom związków metropolitalnych;
 • placówkom dyplomatycznym, jak siedziby ambasad, konsulatów czy innych misji;
 • właścicielom gruntów, które znajdują się pod rzekami czy kanałami bądź drogami publicznymi.

Inne przypadki nieruchomości i gruntów zwolnionych z podatku od nieruchomości

We wszystkich poniższych przypadkach zwolnienie od podatku nie przysługuje tym nieruchomościom (lub ich częściom) lub gruntom, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Co jest zwolnione z obowiązku podatkowego:

 • budynki gospodarcze, które znajdują się na gruntach gospodarstw rolnych i są wykorzystywane tylko w działalności rolniczej. Również takie, które są wykorzystywane do specjalnej produkcji rolnej. Może to być uprawa szklarniowa, pasieki oraz hodowla i chów zwierząt futerkowych;
 • budynki i grunty wpisane do rejestru zabytków – o ile są utrzymywane i konserwowane;
 • grunty znajdujące się na obszarach objętych ścisłą, czynną lub krajobrazową ochroną;
 • grunty i budowle trwale znajdujące się na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody. Tutaj warunkiem jest, by służyły wyłącznie ochronie środowiska;
 • grunty, budynki lub części budynków wykorzystywane w zakresie oświaty, kultury fizycznej i sportu, techniki i nauki lub wychowania. Tutaj wyjątkiem są m.in. obozowiska i bazy wypoczynkowe;
 • nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione;
 • grunty, altany i obiekty gospodarcze o powierzchni mniejszej niż 35 m2. Oprócz tego budynki będące elementem infrastruktury ogrodowej. O ile, rzecz jasna, nie prowadzi się w nich działalności gospodarczej. Cały ten podpunkt dotyczy obiektów i gruntów znajdujących się na terenach rodzinnych ogrodów działkowych;
 • instytuty badawcze i uczelnie;
 • nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;
 • kluby dziecięce i żłobki;
 • zakłady aktywności zawodowej i zakłady pracy chronionej;
 • działki przyzagrodowe dla osób należących do rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spełniających min. jeden z poniższych warunków:
  • są w wieku emerytalnym;
  • są inwalidą I albo II grupy;
  • są osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • są osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym lub do samodzielnej egzystencji.
 • centra badawczo-rozwojowe wykorzystywane w tym samym celu.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Płatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne – w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej:

 • właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • posiadacze samoistni, czyli osoby zarządzające opodatkowaną nieruchomością, które nie mają prawa własności;
 • użytkownicy wieczyści, czyli osoby, które użytkują nieruchomość i na określony czas przyjmują prawa właścicieli;
 • posiadacze zależni nieruchomości (lub ich części) stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostki samorządu terytorialnego.

Tutaj warto zaznaczyć, że obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach nieruchomości. Oznacza to, że podatek należy zapłacić w całości. Nie ma znaczenia, czy zrobi to jeden współwłaściciel, a inni się z nim rozliczą lub też czy od razu wszyscy solidarnie się złożą.

Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2022 roku?

Podatek od nieruchomości jest zależny od powierzchni użytkowej, a także od rodzaju nieruchomości.

Na początek należy określić, jak ustala się powierzchnię użytkową. W pierwszej kolejności musimy mieć przed sobą dokładną powierzchnię konkretnej nieruchomości. Powierzchnię użytkową ustala się zaś w zależności od jej wysokości. Jeżeli znajduje się ona w granicach 1,4 – 2,2 metrów, powierzchnia użytkowa to 50% powierzchni nieruchomości. Jeżeli zaś wysokość jest mniejsza niż 1,4 metra, podatek w ogóle nie jest naliczany. To bardzo ważna wiedza w momencie, gdy chodzi o administrowanie nieruchomościami Warszawa.

Jakie są zaś maksymalne  wysokości podatku?

Jest on naliczany za 1 metr kwadratowy nieruchomości. Za 1 m2 gruntu, który jest wykorzystywany na poczet działalności gospodarczej zapłacimy 95 groszy, zaś w przypadku ziem pod wodami powierzchniowymi – 0,00048 zł. W przypadku innych gruntów, stawka wynosi 50 groszy. Jeżeli zaś chodzi o budynki, w lokalu mieszkalnym zapłacimy 81 groszy za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej, zaś w przypadku budynków przy działalności gospodarczej – aż 23,90 złotych.

Tutaj warto zaznaczyć, że stawki podatku mogą być niższe. W gestii danej gminy leży ustalenie ostatecznych stawek, które nie muszą równać się maksymalnym. Wysokość podatku jest ustalana przez głowę samorządu, a więc wójta, burmistrza bądź prezydenta, z zastrzeżeniem, iż podatek nie może być wyższy niż maksymalna stawka ustanowiona przez Ministra Finansów.

I istotna sprawa: nie musisz samemu obliczać podatku. Gmina co roku przyśle Ci stosowne wyliczenia. Wyjątkiem jest podatek niższy od 8,51 zł. W takiej sytuacji nie otrzymasz decyzji i nie będziesz musiał płacić podatku.

Jakie są terminy płatności podatku od nieruchomości i jak go zapłacić?

Jeśli podatek jest mniejszy niż 100 zł

W takiej sytuacji podatek należy opłacić w całości w terminie płatności pierwszej raty (czytaj dalej).

Jeśli podatek jest większy niż 100 zł

Podatek od nieruchomości należy płacić w czterech terminach i w czterech ratach:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Powyższe dotyczy osób fizycznych.

Do kiedy zapłacić podatek od nieruchomości, jeśli dostanę decyzję po terminie płatności pierwszej raty?

W takiej sytuacji zapłać ratę nie później niż 14 dni od odebrania decyzji.

Gdzie zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek możesz zapłacić:

 • w kasie gminy lub innym miejscu uprzednio wyznaczonym przez gminę;
 • przelewem przez Internet;
 • u osoby wyznaczonej przez gminę (inkasenta).

Oczywiście podatek musisz zapłacić w urzędzie odpowiednim ze względu na miejsce położenia danej nieruchomości lub gruntu.

Wystarczy zalogować się do swojego konta na stronie internetowej banku i na stronie gminy (lub w inny sposób, na przykład w siedzibie samorządu lokalnego) zdobyć dane wymagane do przeprowadzenia tego przelewu. Następne kroki są dokładnie takie same, jak w przypadku każdego innego przelewu. To zdecydowanie najwygodniejszy sposób na opłacenie podatku.

Jakie dokumenty przygotować

Przygotuj druk IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Możesz go znaleźć w Internecie lub w urzędzie gminy.

Wypełnij druk, złóż go w gminie i czekaj na decyzję o wysokości podatku.

Po otrzymaniu decyzji pozostanie uiszczenie opłaty.

Uwaga! Jeśli posiadasz nieruchomości w różnych gminach, to w każdej będziesz musiał złożyć odrębną informację IN-1.

Kiedy składać dokumenty

Na złożenie dokumentów masz 14 dni czasu od:

 • kupna nieruchomości;
 • momentu rozpoczęcia korzystania z niej jako właściciel;
 • momentu zyskania prawa do użytkowania wieczystego;
 • chwili zmiany wysokości podatku np. wskutek sprzedaży części gruntu.

Jeśli dopiero kończysz budowę lub rozbudowę domu, to podatek zapłacisz dopiero w kolejnym roku. Dotyczy to również sytuacji, w której korzystasz z domu przed wykończeniem.

W takiej sytuacji druk musisz złożyć do 15 stycznia kolejnego roku.

Dokumentów nie musisz składać w kolejnych latach, jeśli wciąż posiadasz tę samą nieruchomość lub działkę.

Czy wspólnota mieszkaniowa płaci podatek od nieruchomości?

Będąc częścią wspólnoty mieszkaniowej i nie będąc nigdy wtajemniczonym w działanie takiej instytucji można się zastanawiać, czy kwestiami podatku od nieruchomości zajmuje się wspólnota, jak ma to miejsce w przypadku opłat za media, wywóz śmieci czy remonty w częściach wspólnych budynków.

Oczywiście byłoby to bardzo wygodne, gdyby za odprowadzanie podatku odpowiedzialny był zarządca nieruchomości Warszawa, a naszą jedyną rolą byłoby wyłącznie przekazanie mu pieniędzy. Tak jednak nie jest i obowiązek podatkowy nie jest w żaden sposób powiązane z taką kwestią, jak administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa – podatek musimy więc odprowadzać samodzielnie.