Aktualności
2022.04.10 12:14

Co to jest nieruchomość oraz jakie są jej rodzaje?

Jesteś właścicielem mieszkania lub dopiero planujesz je nabyć? Zastanawiasz się, czy mieszkanie to nieruchomość? A może planujesz kupić grunty lub cały budynek? Kiedy nabywana ziemia, budynek lub jego część jest traktowana jako nieruchomość?

Z tego wpisu dowiesz się, czym tak właściwie jest nieruchomość. Poznasz wszystkie jej rodzaje, oraz zobaczysz, co na ten temat mówi polskie prawo.

Czytaj dalej.

Co to jest nieruchomość?

Według Artykułu 46 Kodeksu Cywilnego: „Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. Warunkiem uznania danego gruntu bądź budynku za nieruchomość jest również założenie mu księgi wieczystej.

Nieruchomość w świetle prawa

Najważniejszym prawem dotyczącym nieruchomości niewątpliwie jest prawo własności, które rozwiewa wiele wątpliwości dotyczących kwestii posiadania takich lokali bądź budynków:

 • Według Artykułu 140 Kodeksu Cywilnego właściciel nieruchomości może z niej korzystać z wyłączeniem innych osób, to jest osoby trzecie nie mogą ingerować w nieruchomość, w której posiadaniu nie są;
 • Właściciel nieruchomości ma prawo do korzystania z niej oraz odnoszenia z niej korzyści i pozyskiwania dochodów. Takie działania nie mogą jednak naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego;
 • Według Artykułu 142 jednak właściciel nie może sprzeciwić się wejściu bądź nawet uszkodzeniu nieruchomości, jeżeli istnieje zagrożenie dla zdrowia bądź życia innych osób. Potem jednak właściciel może żądać pokrycia kosztów, które powstały w wyniku szkody.
 • Podobnie działa Artykuł 149: „Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody”.

Jeżeli zaś chodzi o administrowanie nieruchomościami Warszawa, nieruchomości mogą złączyć się na przykład we wspólnotę mieszkaniową. Na czele takiej instytucji stoi albo zarząd, albo zarządca nieruchomości Warszawa. Niektóre wspólnoty decydują się również na wykorzystywanie usług firm, których zadaniem jest administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa.

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste daje właścicielowi nieruchomości prawo do korzystania z niej pomimo, że formalnie ten nie jest jej właścicielem.

Rodzaje nieruchomości

Nieruchomości możemy podzielić na trzy główne rodzaje: nieruchomości gruntowe (grunty), nieruchomości budynkowe (budynki) oraz nieruchomości lokalowe (lokale). To właśnie dlatego za nieruchomości możemy uznawać nie tylko bloki czy domy mieszkalne, ale również działki, lokale usługowe, hale oraz – co już może być trochę mniej oczywiste – obiekty zdrowotne czy sportowe.

Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość gruntowa to teren ziemi o określonych granicach będący czyjąś własnością. Co istotne, ta własność dotyczy nie tylko samego gruntu, ale również przestrzeni znajdującej się pod nim i nad nim.

W poczet nieruchomości gruntowej zalicza się wszystko to, co znajduje się na powierzchni gruntowej:

 • budynki
 • drzewa
 • urządzenia stałe

Nieruchomość budynkowa

Nieruchomość budynkowa to budynek, który ma innego właściciela niż grunt, na którym się znajduje.

Przykładowo, gdy właścicielem gruntu jest gmina, natomiast budynek należy do użytkownika wieczystego tego gruntu.

Nieruchomość lokalowa

Nieruchomość lokalowa to część budynku posiadająca innego właściciela niż sam budynek.

Aby nieruchomość mieszkaniową uznać za samodzielny lokal, to musi być wydzielona od reszty budynku trwałymi ścianami. Dodatkowo, jej powierzchnia powinna być przeznaczona do zamieszkania.

Inne rodzaje nieruchomości

Kodeks cywilny wyróżnia jeszcze nieruchomości rolne. Są to nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności rolnej.

Oprócz tego możesz spotkać się z takimi nazwami:

 • nieruchomości komercyjne, przemysłowe lub handlowe;
 • nieruchomości gospodarcze;
 • nieruchomości leśne;
 • nieruchomości zabudowane i niezabudowane;
 • nieruchomości zadrzewione.